OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internetový obchod www.vazo.sk

Obchodnej spoločnosti VAŽO NÁBYTOK, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45612081, zapísaná na Okresnom súde B. Bystrica, Oddiel: S r O, vložka č. 18624/S

(ďalej ako „obchodné podmienky“)

 1. Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením, oznámením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 3. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.

1. Identifikácia zmluvných strán

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:                    VAŽO NÁBYTOK, s. r. o.

Sídlo:                                      Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica

Predajňa + E-shop:                 Parková 7, 962 05 Hriňová

IČO:                                       45612081

DIČ:                                       2023074570

IČ DPH:                                 SK2023074570

Zápis:                                     Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: S r o, vložka č. 18624/S

Telefón:                                  0918 660 717 (dostupnosť linky: Po-Pia: 08.00 – 16.00,)

E-mail:                                    obchod@vazo.sk

Bankové spojenie:                  Prima Banka, a.s., číslo účtu: 4280122018/3100

IBAN:                                    SK84 3100 0000 0042 8012 2018

SWIFT:                                  LUBASKBX

(ďalej len „predávajúci“)

 

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická  osoba(spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou VAŽO NÁBYTOK, s. r. o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.vazo.sk (ďalej len ,,kupujúci, alebo spotrebiteľ“)

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Adresa:      Inšpektorát SOI pre Banskobystrická kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

Telefón:          048/4124969, 048/4151871, 048/4151873

Fax:                 048/4124693

2. Vymedzenie pojmov

TOVAR – produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služby, ktorý je predávajúci oprávnený poskytovať na účely  jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri,

OBJEDNÁVKA - verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,

ZÁSIELKA - tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM – uzatvorenie kúpnej zmluvy,

KÚPNA CENA – peňažná suma dohodnutá a platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,

DODACIA LEHOTA – lehota, ktorá je garantovaná predávajúcim a je uvedená pri konkrétom druhu tovaru,

VÝROBCA – osoba oprávnená poskytovať tovar na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,

TOVAR NA ŠPECIÁLNU OBJEDNÁVKU (ATYP) – tovar na objednávku, ktorý je vyrobený podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho a nie je typizovaný v internetovej ponuke predávajúceho ani v katalógovej alebo inej ponuke výrobcu. Za tovar na špeciálnu objednávku sa považuje tiež tovar, ktorý sa nenachádza skladom u výrobcu.

3. Práva a povinnosti a zmluvných strán

PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ:

- dodať kupujúcemu objednaný tovar včas, v objednanom množstve, kvalite a kúpnej cene a za platobných  podmienok platných v deň odoslania objednávky,

- vystaviť a dodať kupujúcemu spolu so zásielkou daňový doklad.

PREDÁVAJÚCI MÁ PRÁVO:

- na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

- má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosť tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu.

KUPUJÚCI JE POVINNÝ:

- uviesť pravdivé a úplne údaje potrebné pre platnosť objednávky viď čl. 4

- odporúčame, aby si kupujúci pred prevzatím a zaplatením zásielky tovar riadne prekontroloval. V prípade, že je obal viditeľne poškodený, zásielku rozbaliť a skontrolovať, či je tovar poškodený. Ak áno, je potrebné spísať s vodičom prepravy reklamačný protokol a zásielku poslať späť. O tejto situácii je potrebné nás bezodkladne informovať na obchod@vazo.sk, alebo telefonicky na 0918/ 660 717. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po zistení závady, e-mailom na obchod@vazo.sk, kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky, názov a opis poškodeného tovaru,

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške 100 % v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a vybraným spôsobom platby,

-prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a jeho prevzatie potvrdiť svojim podpisom na dodacom liste.

KUPUJÚCI MA PRÁVO:

- na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne, cene a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,

- kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, avšak toto právo platí len pre zákazníka, ktorý sa považuje za spotrebiteľa. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa "fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. zadanie a zrušenie objednávky

ZADANIE OBJEDNÁVKY:

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.vazo.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese obchod@vazo.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918/660 717.

Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať:

- ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia,

- ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručeniu, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

V elektronickej objednávke musí byť uvedené:

- presná špecifikáciu tovaru a jeho počet,

- cena za jeden kus/meter tovaru a celkovú cenu,

- cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a to aj po telefonickej objednávke. Momentom potvrdenie objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Objednávku môže zrušiť ako kupujúci, tak aj predávajúci a to z nasledovných dôvodov:

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO:

- kupujúci môže zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením. Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu obchod@vazo.sk, alebo písomne priamo na adresu sídla predávajúceho.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO:

- predávajúci môže zrušiť objednávku po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil celú alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, max do 14 kalendárnych dní,

- predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne, nepresné alebo neúplné údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

5. Kúpna cena a platobné podmienky

KÚPNA CENA:

- cena je uvedená pri každom tovare v cenníku a je končená,

- cena tovaru nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu,

- kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je splatná v okamihu odoslania objednávky,

- ceny sú definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru,

- kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného a dopravy,

- kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške (do toho okamihu je vlastníctvom predávajúceho),

- cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná vrátane platnej 20 % DPH,

- predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť,

- predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií,

- pri špeciálnych objednávkach a v prípade ,ak predávajúci bude požadovať uhradenie zálohy vo výške.......50 %........z celkovej sumy, je kupujúci povinný sumu uhradiť,

- za deň úhrady sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na  účet predávajúceho a na základe pripísania úhrady na náš účet špeciálnej objednávky bude potvrdená záväzná objednávka.Za deň uhradenia zálohy sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho (kupujúci musí úhradu preukázať – napr. zaslaním kópie prevodného príkazu).

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Kupujúci môže tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

-Úhrada tovaru osobne na predajni - v hotovosti

Tovar môžete uhradiť aj osobne u nás v predajni na adrese: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová. Je možné platiť len hotovosťou!

-Prevodom na účet/vklad na účet

Tovar môžete uhradiť aj vopred prostredníctvom bankového prevodu. Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo objednávky, prípade kupujúci uvedie svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenie je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100 % z celkovej sumy zásielky.

Objednávka bude potvrdená kupujúcim až v deň pripísania sumy na náš účet.

Bankové údaje:

 • bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
 • číslo účtu: 4280122018/3100
 • IBAN: SK84 3100 0000 0042 8012 2018
 • SWIFT: LUBASKBX

-Predfaktúrou

Pri špeciálnych objednávkach a v prípade, ak predávajúci bude požadovať uhradenie za tovar vo výške 50 % z celkovej sumy, je kupujúci povinný sumu uhradiť.

-Na dobierku

Pri dodaní tovaru vlastnou dopravou firmy/kuriérskou spoločnosťou/poštou je možnosť vyplatenia tovaru až pri jeho prevzatí.

-Na splátky

Tovar si môžete zakúpiť aj na splátky cez Všeobecnú úverovú banku a. s.

6. Doprava tovaru

Osobný odber (ZADARMO)

Pokiaľ uprednostníte osobný odber, radi Vás uvítame na našej predajni na adrese: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová. Osobný odber tovaru je možný v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Osobný odber je nutné si dohodnúť 1 deň vopred na tel. čísle: 0918 660 717 alebo na mailovej adrese: obchod@vazo.sk. Osobný odber bez predošlej dohody nie je možný! Pri osobnom odbere tovaru neprihliadame na prípadné vzniknuté reklamácie, ktoré sú spôsobené vlastnou prepravou.

Vlastná doprava firmy (15,00 € vrámci Slovenskej republiky)

Väčšinu tovaru ku zákazníkovi doručujeme vlastnou dopravou. Tovar doručujeme na adresu uvedenú v objednávke. Akonáhle je objednávka pripravená na expedíciu, budeme Vás telefonicky deň vopred kontaktovať. V deň dovozu Vás bude kontaktovať šofér v čase, keď sa bude blížiť k miestu doručenia.

Šofér skladá tovar pred bránu domu alebo pred prvé vchodové dvere paneláku. Šofér chodí sám - bez závozníka!

Nakoľko sa jedná o veľkoobjemový tovar je potrebné, aby pri vykládke boli minimálne dve dospelé osoby.

Rozvoz tovaru zabezpečujeme po cestných komunikáciách, ktoré sú dostupné pre nákladnú dopravu, po cestných komunikáciách, ktoré sú zakreslené na mape ako spevnená cestná komunikácia. Po nespevnených komunikáciách ako sú poľné cesty, prašné cesty, nespevnené príjazdové cesty do rekreačných oblastí, záhrad, chatových oblastí a pod. dopravu nezabezpečujeme, nakoľko tovar rozvážame nákladnými vozidlami. V prípade, že kupujúci potrebuje dodať tovar aj do takýchto priestorov, kde vedie nespevnená cesta a pod., je potrebné si odkonzultovať stav príjazdovej cesty s operátorom.

Vynáška tovaru nie je v cene prepravy!

Predávajúci nenesie zodpovednosť za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.

Kuriérska spoločnosť (15,00 € vrámci Slovenskej republiky)

Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti doručujeme zásielky do 30 kg a to v prípade, že auto našej firmy nemá smer cesty na adresu zákazníka. Deň pred doručením Vám zavoláme, že sme tovar odovzdali kuriérskej spoločnosti a už v daný deň Vás kontaktuje kuriér.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kuriérskou spoločnosťou.

Slovenská pošta(5,50 € - týka sa len poťahových látok!)

Prostredníctvom Slovenskej pošty odosielame len poťahové látky. Poťahové látky do 2 kg sú odoslané ako doporučený list I. triedy. Poťahové látky nad 2 kg sú odoslané ako expres balík. Keď látku odošleme, tak Vás kontaktujeme buď telefonicky alebo SMS alebo e-mailom.

7. Dodacia lehota a dodacie podmienky

DODACIA LEHOTA:

-ak nie je dodacia lehota uvedená pri tovare, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní,

-pri špeciálnej objednávke je predbežná dodacia lehota oznámená kupujúcemu v potvrdení objednávky,

-objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený,

-predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadnej lehote na trhu dostupný. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany predávajúceho sa tento zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať. Objednávku môže kupujúci bezplatne stornovať do 24 hodín od obdržania informačného e-mailu od predávajúceho, kde oznamuje túto skutočnosť.

DODACIE PODMIENKY:

- zákazníkovi bude tovar doručený spôsobom aký si vybral a záväzne potvrdil v objednávke a bude mu doručený na adresu uvedenú v objednávke,

- tovar bude dodaný s využitím vlastných prostriedkov spoločnosti VAŽO NÁBYTOK s.r.o. alebo s využitím kuriérskych služieb. Pred dodaním tovaru bude kupujúci minimálne 24 hodín vopred telefonicky informovaný, že zásielka bola expedovaná na adresu uvedenú v objednávke,

- v prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iná osoba,

- v deň preberanie zásielky bude dopravca pred svojím príchodom telefonicky kontaktovať. Vzhľadom na nepredvídané dopravné podmienky a doby zdržania pri výklade u jednotlivých kupujúcich je ťažko určiť čas dodania,

- prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho,

- v cene tovaru a dopravy nie je zahrnutá vynáška a umiestnenie tovaru do izby, ak nie je dohodnuté inak,

- v prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a individuálna dodacia doba musí byť odsúhlasená (mailom) kupujúcim.

8. Poučenie spotrebiteľa o práve na Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

- v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,  ods. 1, zákazník - spotrebiteľ , ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy zaslaný predávajúcemu,

- pri uplatnení spotrebiteľského práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné informovať predávajúceho o rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením spotrebiteľa. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy a vyplnený ho vrátiť späť na našu e-mailovú adresu obchod@vazo.sk , poštou alebo osobne na  adresu VAŽO NÁBYTOK s.r.o, Parková 7, 962 05  Hriňová,

- tovar je potrebné doručiť na adresu prevádzky firmy a to: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová a to do 14 dní od zaslania oznámenia o Odstúpení od Zmluvy,

-ak tovar kupujúci odosiela poštou, odporúčame, aby ho poslal doporučene,

- pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ  vracia spolu s tovarom všetky dokumenty týkajúce sa predmetnej objednávky (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe,

- zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Ak ku takému zníženiu hodnoty došlo, spoločnosť VAŽO NÁBYTOK s.r.o.  má nárok vymáhať od zákazníka náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu súdnou cestou. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,

- tovar vrátený na dobierku neprijímame,

- v prípade vrátenia tovaru osobne na adresu prevádzky je nutné si dohodnúť prevzatie tovaru 1 deň vopred na tel. čísle 0918/660717,

- právo o odstúpnie od zmluvy má len spotrebiteľ (podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní o plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti),

- kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ako aj iných dôvodov uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z., §7 ods. 6,

- predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bez zbytočného odkladu a to spôsobom, ktorý použil zákazník pri platbe, prípadne iným spôsobom, ak s tým zákazník súhlasí a to najneskôr  v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy  je predávajúcemu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY NÁJDETE TU!

9. Reklamácia

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.

Povinnosti kupujúceho

Ak kupujúci zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, okamžite nám túto skutočnosť nahláste.

Uplatnenie a postup pri uplatnení reklamácie

Oznámenie o uplatnení práva na reklamovanie tovaru nám prosíme pošlite e-mailom na: obchod@vazo.sk alebo poštou na: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť aj osobne v prevádzkarni predávajúceho a to na adrese: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

 • presný názov výrobku a jeho špecifikácia
 • meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt kupujúceho
 • popis závady
 • dátum kúpy tovaru
 • a prípadnú fotodokumentáciu. 

Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby kupujúci hodnoverným spôsobom (t.j. faktúrou, dodacím listom, pokladničným dokladom...) preukázal kúpu tovaru u predávajúceho. V prípade, že kupujúci nedokáže preukázať kúpu tovaru u predávajúceho, nebude reklamácia akceptovaná.

Predajca má právo odmietnuť prijať reklamáciu na tovar alebo službu len v týchto dvoch prípadoch:

-  ak zákazník nevie hodnoverne preukázať akýmkoľvek dokladom o kúpe, že tovar kupoval u predávajúceho

-  ak výrobok už nie je v záručnej dobe

Keď kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne poučí kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu výrobku, výmenu výrobku, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si chce uplatniť, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo služby, do 30 dní.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie (reklamačný protokol).

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

Záručná doba

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Záručná doba začína plynúť prevzatím výrobku kupujúcim. Záručná doba v trvaní 24 mesiacov platí aj pri zhotovení výrobku na zákazku.

Záručná doba neplynie v období, počas ktorého spotrebiteľ nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave veci (ak je pri oprave alebo úprave dodaná napr. nová súčiastka, tak potom sa na ňu vzťahuje 24-mesačná záručná doba; zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vydať záručný list s označením záručnej doby).

Záručná doba 6 mesiacov je pre osoby, ktoré tovar kupujú ako podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba) a budú ho používať na podnikateľské účely. Takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca!

Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou ( záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vznikne zavinením kupujúceho alebo z dôvodu, ktoré nemôže predávajúci žiadnym spôsobom ovplyvniť, a to najmä: prirodzeným opotrebením, mechanickým poškodením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, vandalizmu, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli ako následok svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru. Tovar, na ktorý si spotrebiteľ uplatní reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Riešenie a vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov!

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny.

Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú kupujúcemu aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola viackrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady.

Podľa výkladu Občianskeho zákonníka právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má kupujúci. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný elektrospotrebič), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.

Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom „odôvodnené zamietnutie“ iba na základe výsledku odborného posúdenia.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. Po tejto lehote môže predávajúci požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie (skladné) iba v prípade, že má skladovanie vecí zapísané v predmete podnikania.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL NÁJDETE TU!

 10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť VAŽO NÁBYTOK s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45612081 (ďalej len „VAŽO NÁBYTOK“), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou VAŽO NÁBYTOK.
Kontaktné údaje správcu sú:
-          adresa:           Parková 7, 962 05 Hriňová
-          email:              obchod@vazo.sk
-          tel. číslo:         0918 660 717
VAŽO NÁBYTOK spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ").

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

VAŽO NÁBYTOK spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s ZOOÚ, pričom tieto osobné údaje VAŽO NÁBYTOK zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne tri roky po jeho skončení, alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde.

Základné účely spracovania osobných údajov spoločností VAŽO NÁBYTOK:

 • plnenie kúpnej zmluvy a poskytovania služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • splnenie právnej povinnosti;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) VAŽO NÁBYTOK;
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov spoločností VAŽO NÁBYTOK:

VAŽO NÁBYTOK spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • adresné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, telefón, emailová adresa;
 • dalšie osobné údaje: údaje o platobnej morálke zákazníka, číslo zákazníckeho účtu.

Zdroje osobných údajov:

VAŽO NÁBYTOK získava osobné údaje najmä od subjektu údajov v rámci jednania o uzavretí zmluvy. Poskytnutie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a VAŽO NÁBYTOK a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

VAŽO NÁBYTOK za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázateľnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so subjektmi údajov (predovšetkým telefonické hovory na zákaznícku linku). Subjekt údajov je o tejto skutočnosti vopred informovaný a je oprávnený tento postup odmietnuť.

VAŽO NÁBYTOK automaticky zbiera niektoré informácie o užívateľoch svojich webových stránok www.vazo.sk, a to v priebehu štandardných operácií serveru VAŽO NÁBYTOK (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa VAŽO NÁBYTOK a jej zamestnancov spracovávané tiež spracovateľovi činnými pre VAŽO NÁBYTOK, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s ZOOÚ.

Aktuálny zoznam Spracovateľov:

VAŽO NÁBYTOK spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou VAŽO NÁBYTOK technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOÚ. Rovnaké zabezpečenia vyžaduje VAŽO NÁBYTOK aj od spracovateľov osobných údajov.

VAŽO NÁBYTOK informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov. Iným subjektom VAŽO NÁBYTOK osobné údaje o svojich zákazníkoch neodovzdáva, iba ak sa jedná o zmluvných dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu tovaru k zákazníkom (týmto sú odovzdávané informácie o mene, priezvisku, doručovacej adrese, e-mail a telefónne číslo) - napr. Slovenská pošta, SDS – Slovenský doručovací systém, Toptrans a pod. Ďalej VAŽO NÁBYTOK osobné údaje odovzdáva len zmluvným partnerom zabezpečujúcich predaj na splátky a to: VÚB a. s., Home Credit

Práva subjektov údajov:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

VAŽO NÁBYTOK poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že VAŽO NÁBYTOK alebo zmluvný spracovateľ spoločnosti VAŽO NÁBYTOK vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať VAŽO NÁBYTOK alebo jej zmluvného spracovávateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby VAŽO NÁBYTOK alebo jeho zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov.

VAŽO NÁBYTOK vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nariadenie GDPR

VAŽO NÁBYTOK si týmto dovoľuje informovať, že 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "GDPR"), ktoré bude priamo účinné aj v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. V nadväznosti na túto skutočnosť bude táto Informácia o spracovaní osobných údajov aktualizovaná tak, aby ku dňu 25. mája 2018 úplne reflektovala novú právnu úpravu ochrany osobných údajov fyzických osôb upravenú v GDPR.

Vymedzenie použitých pojmov:

 • osobný údaj – osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • subjekt údajov – subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
 • správca – správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň;
 • spracovateľ – spracovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona;
 • príjemca – príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazník – zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má VAŽO NÁBYTOK uzatvorený zmluvný vzťah;
 • spracovanie osobných údajov – spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

11. Záverečné ustanovenia

- Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

- Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných a reklamačných podmienok.

- Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990  Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

- Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní na internetovej stránke www.vazo.sk.

- V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci a miestne príslušný súd.

- Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom. V prípade poštovného styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovným úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve.

- Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom, keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.

- Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25. 05. 2021

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)