REKLAMAČNÝ PORIADOK

 PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD

www.vazo.sk

ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VAŽO NÁBYTOK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná: Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: S r o, vložka č. 18624/S, IČO: 45612081, DPH: 2023074570, IČ DPH: SK2023074570, Sídlo výroby + predajňa: Parková 7, 962 05 Hriňová

Predmet úpravy

1. Spoločnosť VAŽO NÁBYTOK s.r.o, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.vazo.sk vydáva v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.

2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpil kupujúci.

 

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.

Povinnosti kupujúceho

Ak kupujúci zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, okamžite nám túto skutočnosť nahláste.

 

Uplatnenie a postup pri uplatnení reklamácie

Oznámenie o uplatnení práva na reklamovanie tovaru nám prosíme pošlite e-mailom na: obchod@vazo.sk alebo poštou na: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť aj osobne v prevádzkarni predávajúceho a to na adrese: VAŽO NÁBYTOK s. r. o., Parková 7, 962 05 Hriňová

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

  • presný názov výrobku a jeho špecifikácia
  • meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt kupujúceho
  • popis závady
  • dátum kúpy tovaru
  • a prípadnú fotodokumentáciu. 

Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby kupujúci hodnoverným spôsobom (t.j. faktúrou, dodacím listom, pokladničným dokladom...) preukázal kúpu tovaru u predávajúceho. V prípade, že kupujúci nedokáže preukázať kúpu tovaru u predávajúceho, nebude reklamácia akceptovaná.

Predajca má právo odmietnuť prijať reklamáciu na tovar alebo službu len v týchto dvoch prípadoch:

-  ak zákazník nevie hodnoverne preukázať akýmkoľvek dokladom o kúpe, že tovar kupoval u predávajúceho

-  ak výrobok už nie je v záručnej dobe

Keď kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne poučí kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu výrobku, výmenu výrobku, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si chce uplatniť, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo služby, do 30 dní.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie (reklamačný protokol).

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

Záručná doba

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Záručná doba začína plynúť prevzatím výrobku kupujúcim. Záručná doba v trvaní 24 mesiacov platí aj pri zhotovení výrobku na zákazku.

Záručná doba neplynie v období, počas ktorého spotrebiteľ nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave veci (ak je pri oprave alebo úprave dodaná napr. nová súčiastka, tak potom sa na ňu vzťahuje 24-mesačná záručná doba; zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vydať záručný list s označením záručnej doby).

Záručná doba 6 mesiacov je pre osoby, ktoré tovar kupujú ako podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba) a budú ho používať na podnikateľské účely. Takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca!

Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou ( záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vznikne zavinením kupujúceho alebo z dôvodu, ktoré nemôže predávajúci žiadnym spôsobom ovplyvniť, a to najmä: prirodzeným opotrebením, mechanickým poškodením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, vandalizmu, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli ako následok svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru. Tovar, na ktorý si spotrebiteľ uplatní reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Riešenie a vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov!

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. rozlišuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady predanej veci v závislosti od druhu a povahy vady:

  1. pri odstrániteľnej vade podľa § 622 má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Pri neodstrániteľnej vade ako aj v prípade tzv. opätovného vyskytovania sa vady po oprave alebo v prípade väčšieho počtu vád podľa § 623 má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny.

Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú  spotrebiteľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady.
Podľa výkladu Občianskeho zákonníka právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má spotrebiteľ. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný elektrospotrebič), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.

Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom „odôvodnené zamietnutie“ iba na základe výsledku odborného posúdenia.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. Po tejto lehote môže predávajúci požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie (skladné) iba v prípade, že má skladovanie vecí zapísané v predmete podnikania.

 

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté VAŽO NÁBYTOK s.r.o., prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konktrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. VAŽO NÁBYTOK s.r.o., bude tieto informácie využívať len pre svoje účely.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane      spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,      zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL NÁJDETE TU!!!

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15. 01. 2018

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Reklamačný formulár (PDF)